200 000 евро за неземеделски дейности в селските райони

Предстоящо стартиране на нова схема за модернизиране на предприятията
април 8, 2018

25.04.2018г.

Всеки момент се очаква да бъде обявен приемът на проекти по  подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съгласно публикуван график от РА- Държавен фонд „Земеделие“. Целта на подмярката е  развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост. Ще се финансират инвестиции в неземеделски дейности, като например:  Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); Развитие на услуги във всички сектори; Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Безвъзмездната финансова помощ за предприятията ще стига до левовата равностойност на 200 000 евро, което се равнява на 50% от стойността на проекта.

За повече информация може да се свържете с нас: 0896 845 855, 0896 845858 и на електронния ни адрес: info@bullbrokers-bg.com