Системи за управление

От 2003г. Буллброкерс ЕООД предоставя експертни консултации по въвеждане на  системи за управление съгласно изискванията на международните стандарти за:

  • Управление на качеството съгласно ISO 9001;

  • Управление на околната среда ISO 14001;

  • Управление на сигурността на информацията ISO 27001;

  • Управление безопасността на храните ISO 22000 и др.,

  • Компанията предлага въвеждане на системи за управление по здраве и безопасност при работа съгласно BS OHSAS 18001;

  • Интегрирани системи по управление на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, информационна сигурност и анализ на риска.

Буллброкерс ЕООД предоставя консултации и съдействие, които изцяло съответстват на потребностите на клиентите.